Brahma Sri Chaganti Koteswara Rao Gari’s Bhagavatam Pravachanalu is the basic inspiration and motivation for the i Bhagavatam Aani Mutyalu (iBAM) Project. His comment on the first day (i.e., February 2, 2006) of his Pravachanam that it is a good habit to learn to recite few of Sri. Bammera Potana Matyulu Gari Bhagavatam Padyalu.
He continues that in times of distress in our lives, the very recitation of these Padyalu serve to provide the human beings the mental courage and fortitude to get over the helplessness feelings and in addition to providing the solace. This thought is the very basis and inspiration to identify the Bhagavatam Aani Mutyalu, 324 out of 7012 Padyalu of Sri. Potana Gari Bhagavatam.

సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 1- 1 శ్రీకైవల్యపదంబుఁ Srikavalya padambu
2 1- 2 వాలిన భక్తి vaalina bhakti
3 1- 3 ఆతత సేవఁ aathatha seva
4 1- 5 ఆదర మొప్ప aadara moppa
5 1- 6 క్షోణితలంబు kshoni talambu
6 1- 7 పుట్టం బుట్ట puttanbutta
7 1- 8 అమ్మలఁ గన్న యమ్మ ammala ganna yamma
8 1- 9 హరికిం బట్టపుదేవి harikin battapu
9 Page 2 Note శారద నీర దేందు Sarada neeradendu
10 Page 2 Note అంబ నవాంబు జోజ్వల amba navambujojyala
11 1-11 ఇ మ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి Immanujeswaradhamulu
12 1-12 చేతులారంగ chetularanga Sivuni
13 1-14. మెరుగు చెంగట merugu chemgata
14 1-16 పలికెడిది భాగవత మఁట palikedidhi bhagavatamata
15 1-19 ఒనరన్ నన్నయ onaran nanaya 
16 1-20 లలిత స్కంధము lalita skandam
17 1-27 హారికి నందగోకుల విహారికిఁ haariki nandagokula vihariki
18 1-28 శీలికి నీతిశాలికి Seeliki neetisaliki
19 1-29 క్షంతకుఁ గాళి యోరగ kshantaku galiyoraga
20 1-30. న్యాయికి nyayiki
21 1-34 శ్రీమంత మై మునిశ్రేష్ఠ కృతం బైన sreemantamai munishreshtakrutambaina
22 1-35. వేదకల్పవృక్ష vedakalahavRiksha
23 1-137. ధీరులు నిరపేక్షులు dhirulu nirapaekshulu
24 1-139 నిగమములు వేయుఁ జదివిన nigamamulu veyu jadhivina
25 1-161 ఉద్రేకంబున రారు udraekambuna raru 
26 1-179 చెల్లెలికోడల chelleli kodala
27 1-182. తన సేవారతిచింత గాని thana sevarathichiMtha gani
28 1-183 సకల ప్రాణి sakala prani 
29 1-191. కోపముతోడ kopamuthoda
30 1-198. యాదవులందు yadhavulamdhu
31 1-199 శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా sri krishna yadhubhushana
32 1-210 రాజఁట ధర్మజుండు rajata
33 1-215 ఆలాపంబులు మాని aalapambulu
34 1-217 త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ thrijagan
35 1-218 హయ రింఖాముఖ haya rinkhamukha
36 1-219 నరుమాటల్ విని narumaatal vini
37 1-220 తనవారిఁ జంపఁ జాలక thanavarin champa jalaka
38 1-221 కుప్పించి యెగసినఁ kuppucchi yegasina
39 1-222 తనకున్ thanakun
40 1-225  ఒక సూర్యుండు oka suryundu
41 1-247. నీ పాదాబ్జము nipadabjamu
42 1-256. జలజాతాక్షుడు jalajathkshudu
43 1-348 అన్నా ఫల్గున anna phalguna
44 1-350. మున్నుగ్రాటవిలో munnugratavilo
45 1-356 మన సారథి mana sradhi
46 1-360 ఇభజిద్వీర్య ebhajidhvirya
47 1-364. గురుభీష్మాదులు gurubhishmadulu
48 1-361 వైరుల్ గట్టినపుట్టముల్ vairul gattina puttamul
49 1-371 అటమటమయ్యె atamatamayye
50 1-501 ఉరుగాధీశు విషానలంబునకు uragadheesu vishanalumbunaku
Notes: 1. Total Padyams: 50 of 526 (9.5 %)     గమనిక - ప్రథమ మొత్తం పద్యాలు 526 లో 50 (9.5 శాతం)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 2-11 గోవిందనామ కీర్తనఁ Govinda Nama Kirtana
2 2-17 హరిమయము విశ్వమంతయు Harimayamu Viswamanthayu
3 2-21 కమనీయ భూమి భాగములు Kamaneeya Bhumi
4 2-22 రక్షకులు లేనివారల Rakhakulu Lenivarala
5 2-51 నారాయణుని Kytabhari Bhajana
6 2-60 ఏ విభు వందనార్చనము Ee Vibhu Vanda Naarchanamu
7 2-61 ఏ పరమేశు పాదయుగ Ee Paramesu
8 2-64 తపములఁ జేసిననో Tapamul Sesinacho
9 2-68 పూర్ణుఁ డయ్యును Purna Duyyunu 
10 2-85 ఆ యీశుఁ డనంతుఁడు Aa Eeshu
11 2-110 పరమాత్ముం డజుఁ Paramatmundu Ju de
12 2-209 హరిఁ బరమాత్ము Hari Paramatmu
13 2-211 కారణకార్య హేతువగు Karanakarya Hetuvagu
14 2-214 ఉపవాస వ్రత శౌచ Upavasa Vrata Sucha
15 2-278 హరియందు నాకాశ Hariyandu Akasa
16 2-280 ధరణీశోత్తమ భూత సృష్టి Dharaneesottama Bhootasrushti
17 2-286 రామ గుణాభిరామ Rama Gunaabhirama
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 289 (5.9%) గమనిక - ద్వితీయ మొత్తం పద్యాలు 289 లో 50 (5.9 శాతం)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 3-1 శ్రీ మహిత వినుత Sri Mahita
2 3-30 ఏ పరమేశుచే Ee Paramesuche
3 3-71 అట్టి సరోజాక్షుఁ Atti Sarojashudu
4 3-72 జననం బందుట లేని Jananam Bunduta
5 3-73 హరి నరుల కెల్లఁ Hari Narulaku Ella 
6 3-148 కనియెం దాపస పుంగవుం KaniyenTapasa
7 3-356 చారు పటీర Charu Pateera
8 3-509 వర వైకుంఠము Vara Vaikunttamu
9 3-533 నిఖిల మునీంద్ర Nikhila Muneedra
10 3-534 కటి విరాజిత Kati Viraajita
11 3-861 భూరి మదీయ Bhuri Madeeya
12 3-952 హరి మంగళ గుణకీర్తన Hari Mangala
13 3-955 అనిశము సర్వభూత Anisamu Sarvabhoota
14 3-986 ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియ Evvadu Nikhilabhutedreyamayu
15 3-994 భర మగుచున్న Bhara Maguchunna
16 3-1002 ధన పశు పుత్ర Dhana Pasu Putra
17 3-1028 నీ నామస్తుతి Nee Namastuti
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 1046 (1.6%) 
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 4-91 నెలకొని ధర్మపాలన Nelakoni Dharmapalana
2 4-108 అభ్రంలి హాదభ్ర Abramambali Hadabhra
3 4-134 భాసురలీలఁ గాంచిరి Bhasuraleela Ganchiri
4 4-137 ఉజ్జ్వలం బై Ujyalumba Bye
5 4-139 ఇద్ధ సనందాది Iddha Sanandadi
6 4-140 అంచిత వామపాదాంభోరుహము Anchita Vamapadaa mbhoruhamu
7 4-163 మానిత శ్యామాయమాన Lalita Neelambhraruchi
8 4-181 దితిసంతాన వినాశసాధన DitiSanthana Vinasasadhana
9 4-193 విశ్వాత్మ నీయందు Viswathmaa Neeyandu
10 4-251 హార కిరీట కేయూర Haara Kireeta Keyuura 
11 4-253 దూర్వాంకురంబుల Durvamkurambula Durramkuranyam
12 4-287 సర్వేశ కల్పాంత Sarvesa  Kalpamta
13 4-553 అది గాన పద్మలోచన Adi Kana Padmalochana
14 4-581 నారాయణుండు జగదాధారుం Narayanundu Jagadaa
15 4-583 కర్మవశంబునన్ జగము Karmavasambunum Jagamu
16 4-608 భువి నెవ్వనియెడ Bhuvi Evvaniyeda 
17 4-702 పంకజనాభాయ సంకర్షణాయ Pankajanaabha Samkarshanaaya
18 4-703 స్వర్గాపవర్గ సుద్వారాయ Swargapavarga Sudwaraaya
19 4-704 సర్వసత్త్వాయ దేవాయ Sarasatyaya Devaya
20 4-713 ఎనసిన భక్తియోగమున Enasena Bhakti
21 4-718 సరసిజనాభ సత్పురుషసంగ Sarasinabha Satpurushasanga
22 4-916 కేశవ సంతత Kesava Santata
23 4-918 తోయరుహోదరాయ Tooyaruhoodaraya
24 4-950 చర్చింప నరుల Charchampa Narula
25 4-956 అరయ న్నభ్రతమః ప్రభల్ Arayanna Bratamaha
Notes: 1. Total Padyams: 25 of 975 (2.6%)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 5P-45 పరిపూర్ణుఁడ వై యుండియు Paripoornudu Yi Undiyu
2 5P-162 ధరలోన బ్రహ్మంబుఁ Dharalona Bramhambu
3 5P-176 అక్కట మానుషజన్మం Akkatta Maanushajanmambu
4 5D-55 భారతవర్ష జంతువుల Bharatavarsha Jantuvulu 
5 5D-56 తన జన్మకర్మములనుం Tana Janmakarmamulanum
Notes: 1. Total Padyams: 5 of 167 (3.0%)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 6-12 ఎమ్మెలు చెప్పనేల Emmalu Seppanela
2 6-14 ఎయ్యది కర్మబంధముల Eyyadi Karmabandhamula
3 6-23 భాగవతము తేటపఱుప Bhagavatam Tetaparrupa
4 6-52 కొందఱు పుణ్యవర్తనులు Kondarru Punyavartanulu
5 6-53 హరి భక్తి చేతఁ Hari Bhakticheta Kondarru
6 6-58 సతతముఁ గృష్ణ పాద Satatamu Krishna
7 6-72 దూరమున నాడు Dooramuna Naadu
8 6-113 నెమ్మిఁ దొడలమీఁద Nemmi Todalameedi
9 6-117 బ్రహ్మహత్యానేక Brahmahatyaaneka Paapatavula
10 6-119 కామంబు పుణ్యమార్గ Kaamumbu Punyamarga
11 6-121 బిడ్డపేరు పెట్టి పిలుచుట Bidda Peeru
12 6-123 అతిపాపములకుఁ Atipapamulaku Prayatna
13 6-152 హరిభక్తులతో మాటలు Haribhaktuluto Maatalu
14 6-158 కోరినవారల కెల్లను Koterinavarala Ellanu
15 6-171 అభవు నమేయు Abhavu Nameya
16 6-177 వర మహాద్భుత Vara Mahaabhudta
17 6-178 ఈ పన్నిద్దఱు Ee Pannidharru
18 6-179 ఏది జపియింప Eedi Japiyimpa
19 6-186 శ్రుత్యంత విశ్రాంత Bhava Tatwardha
20 6-188 ఎకసక్కెమున కైన Ekkasamuna Kyna
21 6-190 అరయఁదనదు జిహ్వ Araya Tanadu
22 6-191 పద్మనయను మీఁది Padmya Nayanu
23 6-193 స్వాయంభువ మనువేళల Swayambhuva Manuvela
24 6-200 తప్పక యర్భకావళికిఁ Tappaka Yarbhakavaliki
25 6-300 గరుడుని మూఁపుపై Garuduni Moopupi
26 6-301 ప్రకట మకర Prakata Makara 
27 6-302 వటుఁడు సమాశ్రిత Vatudu Namaasrita
28 6-303 అడవుల సంకటస్థలుల Adavulu Sankatastalulu
29 6-304 అరయఁగ నెల్ల లోకములు Arayaga Ellalokamulu
30 6-305 రాముఁడు రాజకులైక Ramudu Rajakululaina
31 6-306 తాటక మర్దించి Yalavibheeshanu Lankaku
32 6-636 దండంబు యోగీంద్ర Dandumbu Yogeendramandala Sutunaku
33 6-339 అకట దిక్కుల కెల్ల Akata Dukkula
34 6-340 నీ దిక్కు గానివారికి Nee Dikkula 
Notes: 1. Total Padyams: 34 of 530 (6.4%) 
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 7-6 చిత్రంబులు త్రైలోక్య Chitrambulu Trilokya
2 7-14 అలుక నైనఁ జెలిమి నైనఁ Alukanai Cheleminaina
3 7-18 కామోత్కంఠత గోపికల్ Kamotkanthata Gopikal
4 7-90 గాలిం గుంభిని Galin Gumbhini
5 7-92 అన్నా కశ్యపపుత్రా Anna Kasyapaputra 
6 7-115 తనయందు నఖిలభూతములందు Tanayadu
7 7-123 పానీయంబులు Paaneeyambulu
8 7-142 ఎల్ల శరీరధారులకు Ella Sareeradharulaku
9 7-150 మందార మకరంద Mandaara
10 7-166 చదివించిరి నను గురువులు Chadivinchiri
11 7-167 తను హృ ద్భాషల Tanu Hrubhashulu
12 7-168 అం ధేం దూదయముల్ Am Dhem
13 7-169 కమలాక్షు నర్చించు Kamalashu
14 7-170 కంజాక్షునకుఁ గాని Kanjachunaku
15 7-171 సంసారజీమూత సంఘంబు Samsarajeemuta Sangambhu
16 7-182 కాననివాని నూఁతగొని Kaananivani Nuutakoni
17 7-264 బలయుతులకు దుర్భలులకు Balayuthululaku Durbalulaku
18 7-274 కలఁ డంభోధిఁ Kala Dambodhi
19 7-275 ఇందు గలఁ డందు లేఁడని Indu Kaladandule Dani
20 7-277 హరి సర్వాకృతులం Hari Sarvalakruthulam
21 7-286 నరమూర్తి గాదు Nara Murti
22 7-349 అమరుల్ సిద్ధులు Amarul Siddhulu
23 7-386 జలజాతప్రభవాదులున్ Jala Jatha Prabhvadulam
Notes: 1. Total Padyams: 23 of 483 (4.8 %)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 8-19 నీరాట వనాటములకుఁ Neerata
2 8-42 అటఁ గాంచెన్ Ata Kanche
3 8-45 తొండంబులఁ బూరించుచు Thundambulu
4 8-47 ఇభలోకేంద్రుఁడు Ebha Lokedrudu
5 8-49 కరిణీ కరోజ్ఝిత Kareni
6 8-51 భుగభుగాయిత భూరి Bhugabhugaayuta Bhuri
7 8-54 కరిఁ దిగుచు Kari Diguchu
8 8-57 ఆటోపంబునఁ జిమ్ము Ato Pammuna
9 8-59 మకరితోడఁ బోరు Makari Thoda
10 8-65 పాదద్వంద్వము నేల Padadwandamu Nela 
11 8-71 ఏ రూపంబున E Rupambuna
12 8-72 నానానేకప యూథముల్ Nana Neka
13 8-73 ఎవ్వనిచే జనించు Evvani Chejaninchu
14 8-74 ఒకపరి జగములు Oka Pari
15 8-75 లోకంబులు లోకేశులు Lokambulu 
16 8-76 నర్తకునిభంగిఁ బెక్కగు Narthakuni 
17 8-86 కలఁ డందురు Kaladunduru
18 8-87 కలుగఁడే నా పాలి Kalugade
19 8-90 లా వొక్కింతయు లేదు La Vokunintayu
20 8-92 ఓ కమలాత్మ O Kamapta
21 8-94 విశ్వమయత లేమి Viswamantayu
22 8-95 అల వైకుంఠపురంబులో Ala Vaikunta
23 8-96 సిరికిం జెప్పఁడు Sarikin
24 8-98 తనవెంటన్ సిరి Tana Ventan 
25 8-100 తన వేంచేయు Tana Vencheyu
26 8-103 అడిగెద నని Adigeda
27 8-104 నిటలాలకము లంటి Nita Lalakam
28 8-105 వినువీథిన్ జనుదేరఁ Venu Veedhin
29 8-107 చనుదెంచెన్ ఘనుఁ Chanu Denche
30 8-122 అవనీనాథ గజేంద్రుఁ Avneenadha
31 8-123 ఒకనాఁ డా నృపుఁ Okanaada
32 8-135 నరనాథ నీకును Nara Nadha
33 8-437 బలి నంభోరుహనేత్రుఁ Bali Nambhoruharedrudu
34 8-514 నన్నుఁ గన్నతండ్రి Nannu Kanna Thandri
35 8-526 హరిహరి సిరియురమునఁగల Harihari Siriyuramunagala
36 8-545 స్వస్తి జగత్త్రయీ Swasti Jagatrayee
37 8-549 వడుగా యెవ్వరివాఁడ Vaduga
38 8-550 వరచేలంబులొ మాడలో Vara Chalumbulu
39 8-566 ఒంటివాఁడ నాకుఁ Vuntivadu
40 8-569 వసుధాఖండము వేఁడితో Vasudakhandamu
41 8-571 గొడుగో జన్నిదమో Godugo Jannidamo
42 8-574 ఆశాపాశంబు దాఁ Asapasamu Daa
43 8-577 దనుజేంద్ర యీతఁడు Danujendra
44 8-584 వారిజాక్షులందు Vari Jadhulundu
45 8-589 కారే రాజులు Kare Rajulu
46 8-591 ఆదిన్ శ్రీసతి Aadin
47 8-595 ఎన్నడుం బరు Ennadun
48 8-620 ఇంతితం తై Einthinti
49 8-621 రవిబింబం బుపమింపఁ Ravibimbambu Umamimpa
Notes: 1. Total Padyams: 49 of 742 (6.6%) 
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 9-106 భువిఁ దూఱన్ Bhuvi Dooran
2 9-117 చలమున బుద్ధిమంతు Chalamuna Buddhimantuaagu
3 9-118 నాకు మేలుఁ గోరు Naaku Melu Koru
4 9-120 తనువు మనువు Tanuvu Manuvu
5 9-122 సాధుల హృదయము Saadhula Hrudayamu
6 9-131 చీఁకటిఁ వాపుచున్ Chikati Vapuchun
7 9-134 ఏ నమస్కరింతు Ee Namaskarintu
8 9-141 ఒకమా టెవ్వని Okamaata Evvaniperu
9 9-231 హరు మెప్పించి Haru Meppinchi
10 9-254 ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల Elameedam Bratukela
11 9-258 అమరేంద్రాశకుఁ Amareendrasaku Poornachandru
12 9-262 భూతలనాథుఁడు రాముఁడు Bhootalanaadhudu Raamudu
13 9-267 పుణ్యుఁడు రామచంద్రుఁ Punyudu Raamachandrudu
14 9-272 లీలన్ రామవిభుం Leelan Raamavibhundu Oka
15 9-273 ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ Elameeda Seeta
16 9-302 బలువింటన్ గుణటంకృతంబు Baluvintan Gunatamkrutambu
17 9-318 కవగూడి యిరుదెసఁ Kavaguudi Irudesa
18 9-320 వీథులు నున్నఁ Veedulu Nunna
19 9-324 ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁ Etade Ramanaredrudu
20 9-332 కలఁగు టెల్లను Kalaguta Ellanu
21 9-337 సిగ్గుపడుట గల్గి Sigguvaduta Kalli
22 9-358 ఆది దేవుఁ డైన Aadi Devudu Ena
23 9-359 వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన్ Vasuduga Mukkedan
24 9-360 నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు Nallanivadu Padmanayayumbulavaadu
25 9-361 రామచంద్రుఁ గూడి Ramachandrudi Koodi
26 9-362 మంతనములు సద్గతులకు Mantanamulu Sadgatululaku
27 9-462 క్షమ గలిగిన Shama Kaligina
28 9-507 రాజ్యంబు పాపమూలము Raajyumbu Pavamoolamu
29 9-581 కామోపభోగ సుఖములు Kaamopaboga Sukhamulu
30 9-725 ఎప్పుడు ధర్మక్షయ మగు Eppudu Dharmashaya
31 9-730 మంగళ హరికీర్తి Mangala Harikeerti
32 9-732 నగుమొగమున్ Nagumugamun Sumadhyamunu
Notes: 1. Total Padyams: 32 of 736 (4.3%)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 10P-1 శ్రీకంఠచాప ఖండన Sree Kantha
2 10P-183 ఏమి నోముఫలమొ Emi Nomu Phalamo
3 10P-256 బాలుం డెక్కడ Balun Ekkada
4 10P-258 అలసితివి గదన్న Alasitivi
5 10P-296 తనువున నంటిన ధరణీ పరాగంబు Tanuvuna Nantina
6 10P-306 బాలురకుఁ బాలు లేవని Baaluraku
7 10P-307 పడఁతీ నీ బిడ్డడు Padati
8 10P-308 మీ పాపఁడు Mee Papadu
9 10P-309 ఆడం జని Adam Jani
10 10P-310P వా రిల్లు చొచ్చి Vaa Rillu
11 10P-326 కలకంఠి మా వాడ గరితల Kala Kanthi
12 10P-328 ఓ యమ్మ నీ కుమారుఁడు O Yamma
13 10P-337 అమ్మా మన్ను దినంగ Amma Mannu
14 10P-341 కలయో వైష్ణవ మాయయో  Kalayo Vishnavamayayo
15 10P-346 నీ పద్యావళు లాలకించు Nee Padyavalu
16 10P-363 బాలుఁ డీతం డని Balun Eetadu
17 10P-601 రా పూర్ణచంద్రిక Ra Poorna Chandrika
18 10P-1268 నీ పాదకమల సేవయు Nee Pada Kamala
19 10P-1679 ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి Khaganathundu Amaredrundu
20 10P-1701 ఏ నీ గుణములు Ee Ne Gunamulu
21 10P-1703 శ్రీయుతమూర్తి Sree Yuta Murti
22 10P-1705 అంకిలి సెప్పలేదు Ankili Cheppaledu
23 10P-1708 ప్రాణేశ నీ మంజుభాషలు Pranesa
24 10P-1714 వచ్చెద విదర్భభూమికిఁ Vacheda
25 10P-1724 ఘను డా భూసురు డేగెనో Ghanudaa
26 10P-1727 చెప్పదు తల్లికిం Cheppadu Thallikin Talapu
27 10P-1737 తగు నీ చక్రి Tagu Nee Chakri
28 10P-1741 నమ్మితి నా మనంబున Nammiti Naa Manambuna
29 10P-1747 కనియెన్ రుక్మిణి Kaniyen Rukmini
30 10P-1780 ధ్రువకీర్తిన్ హరి Dhruvakirtin Hari
31 10U-172 లేమా దనుజుల గెలువఁగ Leema
32 10U-177 సౌవర్ణ కంకణ Souvarna
33 10U-178 పరుఁ జూచున్ Paru Choochun
34 10U-183 రాకేందుబింబ మై Raa Kendu
35 10U-187 కొమ్మా దానవనాథుని Komma Daanavanaadhuni
36 10U-212 వనజాక్షి నేఁగన్క Vana Jaashi
Notes: 1. Total Padyams: 36 of 3125 (1.2 %) 
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 11-12 ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ Ghanuni Sreekrishnuni
2 11-14 ములు నిను సేవింపని Ganamulu Ninu
3 11-15 ణంబులు భవజలధికి Taranambulu Bhavajaladhiki
4 11-16 క్కవేళను సూక్ష్మరూపము Okkavelanu Shoohmarupamu
5 11-17 శ్రీనాయక నీ నామము Sreenayaka Nee Namamu
6 11-32 తి పాపకర్ము లైనను Ati Papakarmula
7 11-42 ణ త్రయంబు చేతను Karana Tryumbu
8 11-44 సంతతంబును గృష్ణ సంకీర్తనంబు Verrimaadekini Leelato
9 11-46 సర్వభూతమయుం డైన Sarvabhootamayundaiya Sarasijaashu
10 11-47 ర్ణాశ్రమ ధర్మంబుల Varnasrama Dharmambulu
11 11-51 మ బ్రహ్మ మనంగాఁ Parama Brahma Mananga
12 11-54 రిదాసుల మిత్రత్వము Haridasula Mitraswamu
13 11-61 తారల నెన్నఁగ వచ్చును Tarala Nennaga
14 11-72 నవ వికచ Nava Vikacha
15 11-95 పరధన పరదార Paradhana Paradhara
16 11-102 దేము నిత్యము గా దని Dehambu Nityamu
17 11-121 నిన్నుఁ జూడని కన్నులు Ninnu Choodani
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 126 (13.5%)
సంఖ్య N0. పద్య సంఖ్య. Reference పద్యం {First Few Words (TEL)} padya {First Few Words (ENG)}
1 12-5 చతురత నీ క్షితి Chaturata Nee
2 12-6 నరపతుల మహిమ నంతయు Narapatula Mahima
3 12-7 గజ తురగాది శ్రీలను Gajaturagaadi Sreelanu
4 12-16 ధర్మము సత్యముఁ Dharmamu Satyamu
5 12-17 ఈ జగం బేలు Ee Jagam belu
6 12-19 ఉత్తమశ్లోకుఁ డన Uttamaslokukudana Evvadunnavadu
7 12-25 ఏను మృతుండ నౌదు Enu Mrutunda
8 12-27 మృతియును జీవనంబు Mrutiyanu Jeevanambu
9 12-35 జగము రక్షింప Jagamu Rashimpa 
10 12-36 బలభిన్ముఖ్య దిశాధినాథ Balabhinyukhya Disaadhinaadha
11 12-46 పుష్కరంబందు ద్వారకా Pushkarambandu Dwarakaa
12 12-47 శ్రీరమణీ రమణకథా Sreeramanee Ramanakadha
13 12-49 సకలాగమార్థపారగుఁ Sakalagamaardha paaragdu Kalanka
14 12-50 సకలగుణాతీతు సర్వఙ్ఞు Sakalagunaateetu Saryagynu 
15 12-51 అని యీ రీతి Ani Eereeti
16 12-52 జనకసుతాహృచ్చోరా Janakasutaa Hruchoora
Notes: 1. Total Padyams: 16 of 54 (29.7%)