నవమ స్కందము9-106 భువిఁ దూఱన్... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

భువిఁ దూఱన్ భువిఁ దూఱు; నబ్దిఁ జొర నబ్దిం జొచ్చు; నుద్వేగి యై
దివిఁ బ్రాకన్ దివిఁ బ్రాకు; దిక్కులకుఁ బో దిగ్వీథులం బోవుఁ; జి
క్కి వెసన్ గ్రుంగినఁ గ్రుంగు; నిల్వ నిలుచున్; గ్రేడింపఁ గ్రేడించు; నొ
క్కవడిన్ దాపసు వెంటనంటి హరిచక్రం బన్యదుర్వక్ర మై.

iBAA పాట

No Audio

9-117 చలమున బుద్ధిమంతు... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

చలమున బుద్ధిమంతు లగు సాధులు నా హృదయంబు లీల దొం
గిలి కొనిపోవుచుండుదు రకిల్బిష భక్తిలతాచయంబులం
న్నిలువఁగఁ బట్టి కట్టుదురు నేరుపుతో మదకుంభి కైవడిన్;
వలలకుఁ జిక్కి భక్తజన వత్సలతన్ జనుచుందుఁ దాపసా!

iBAA పాట

No Audio

9-118 నాకు మేలుఁ గోరు... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

నాకు మేలు గోరు నాభక్తుఁ డగువాఁడు
భక్తజనుల కేన పరమ గతియు;
భక్తుఁ డెందు జనినఁ బఱతెంతు వెను వెంట
గోవు వెంటఁ దగులు కోడె భంగి.

iBAA పాట

No Audio

9-120 తనువు మనువు... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

తనువు మనువు విడిచి, తనయులఁ చుట్టాల
నాలి విడిచి, సంపదాలి విడిచి,
నన్నె కాని యన్య మెన్నఁడు నెఱుఁగని
వారి విడువ నెట్టివారి నైన.

iBAA పాట

No Audio

9-122 సాధుల హృదయము... (కందము).

iBAP పద్యము

సాధుల హృదయము నాయది;
సాధుల హృదయంబు నేను; జగముల నెల్లన్
సాధుల నేనే యెఱుఁగుదు
సాధు లెఱుంగుదురు నాదు చరితము విప్రా!

iBAA పాట

No Audio

9-131 చీఁకటిఁ వాపుచున్... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

చీఁకటిఁ వాపుచున్ వెలుఁగు సేయుచు సజ్జనకోటి నెల్ల స
శ్రీకులఁ జేయు నీరుచులు చెల్వుగ ధర్మసమేత లై నినున్
వాకున నిట్టి దట్టి దని వర్ణనసేయ విధాత నేరఁ డ
స్తోకము నీదు రూపు గలదుం దుది లేదు పరాత్పరాద్య మై.

iBAA పాట

No Audio

9-134 ఏ నమస్కరింతు... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

ఏ నమస్కరింతు నింద్రశాత్రవ ధూమ
కేతువునకు ధర్మసేతువునకు
విమల రూపమునకు విశ్వగోపమునకుఁ
జక్రమునకు గుప్త శక్రమునకు.

iBAA పాట

No Audio

9-141 ఒకమా టెవ్వని... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఒక మా టెవ్వని పేరు కర్ణములలో నొయ్యార మై సోకిఁనన్
సకలాఘంబులు పల్లటిల్లి తొలఁగున్ సంభ్రాంతితో నట్టి స
త్సుకరున్ మంగళతీర్థపాదు హరి విష్ణున్ దేవదేవేశు దా
రకలంకస్థితిఁ గొల్చు భక్తులకు లే దడ్డంబు రాజాగ్రణీ!

iBAA పాట

No Audio

9-231 హరు మెప్పించి... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

హరు మెప్పించి మహా తపో నియతుఁ డై యాకాశగంగానదిన్
ధరకుం దెచ్చి నితాంత కీర్తిలతికా స్తంభంబుగా నవ్య సు
స్థిరలీలం బితృకృత్య మంతయు నొనర్చెన్ వారితానేక దు
స్తర వంశవ్యధుఁ డా భగీరథుఁడు నిత్యశ్రీకరుం డల్పుఁడే?

iBAA పాట

No Audio

9-254 ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఇలమీఁదం బ్రదు కేల? వేల్పుల వరం బేలా? ధనం బేల? చం
చల గంధర్వపురీ విడంబనము లై శ్వర్యంబు లేలా? జగం
బులఁ బుట్టించు తలంపునం బ్రకృతితోఁ బొత్తై తుదిం బాసి ని
ర్మల మై వాఙ్మనసామితం బగు పరబ్రహ్మంబు నేఁ జెందెదన్.

iBAA పాట

No Audio

9-258 అమరేంద్రాశకుఁ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

అమరేంద్రాశకుఁ బూర్ణచంద్రుఁ డుదితుం డై నట్లు నారాయణాం
శమునం బుట్టె మదాంధ రావణ శిరస్సంఘాత సంఛేదన
క్రమణోద్దాముఁడు రాముఁ డా గరితకున్ గౌసల్యకుం సన్నుతా
సమ నైర్మల్య కతుల్య కంచిత జనుస్సంసార సాఫల్యకున్.

iBAA పాట

No Audio

9-262 భూతలనాథుఁడు రాముఁడు... (కందము).

iBAP పద్యము

భూతలనాథుఁడు రాముఁడు
ప్రీతుం డై పెండ్లియాడెఁ బృథుగుణమణి సం
ఘాతన్ భాగ్యోపేతన్
సీతన్ ముఖకాంతి విజిత సితఖద్యోతన్.

iBAA పాట

No Audio

9-267 పుణ్యుఁడు రామచంద్రుఁ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

పుణ్యుఁడు రామచంద్రుఁ డట వోయి ముదంబునఁ గాంచె దండకా
రణ్యముఁ దాపసోత్తమ శరణ్యము నుద్దత బర్హిబర్హ లా
వణ్యము గౌతమీ విమల వాః కణ పర్యటనప్రభూత సా
ద్గుణ్యము నుల్లసత్తరు నికుంజ వరేణ్యము నగ్రగణ్యమున్.

iBAA పాట

No Audio

9-272 లీలన్ రామవిభుం... (కందము).

iBAP పద్యము

లీలన్ రామవిభుం డొక
కోలన్ గూలంగ నేసె గురు నయశాలిన్
శీలిన్ సేవితశూలిన్
మాలిన్ వాలిం దశాస్యమానోన్మూల్మిన్.

iBAA పాట

No Audio

9-273 ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ... (కందము).

iBAP పద్యము

ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ
నలఘుఁడు రాఘవుఁడు వనిచె హనుమంతు నతి
చ్ఛలవంతున్, మతిమంతున్,
బలవంతున్, శౌర్యవంతుఁ, బ్రాభవవంతున్.

iBAA పాట

No Audio

9-302 బలువింటన్ గుణటంకృతంబు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

బలువింటన్ గుణటంకృతంబు నిగుడన్ బ్రహ్మాండ భీమంబుగా
బ్రళయోగ్రానల సన్నిభం బగు మహాబాణంబు సంధించి రా
జలలాముం డగు రాముఁ డేసె ఖర భాషాశ్రావణున్ దేవతా
బల విద్రావణు వైరిదారజన గర్భస్రావణున్ రావణున్.

iBAA పాట

No Audio

9-318 కవగూడి యిరుదెసఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

కవగూడి యిరుదెసఁ గపిరాజు రాక్షస; రాజు నొక్కటఁ జామరములు వీవ
హనుమంతుఁ డతి ధవళాతపత్రముఁ వట్ట; బాదుకల్ భరతుండు భక్తిఁ దేర
శత్రుఘ్ను డమ్ములుఁ చాపంబుఁ గొనిరాఁగ; సౌమిత్రి భృత్యుఁ డై చనువుసూప
జలపాత్ర చేఁబట్టి జనకజ గూడిరాఁ; గాంచనఖడ్గ మంగదుఁడు మోవఁ


(ఆటవెలది)

బసిఁడి కేడె మర్థి భల్లూకపతి మోచి
కొలువఁ బుష్పకంబు వెలయ నెక్కి
గ్రహము లెల్లఁ గొలువఁ గడునొప్పు సంపూర్ణ
చంద్రుపగిది రామచంద్రుఁ డొప్పె.

iBAA పాట

No Audio

9-320 వీథులు నున్నఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

వీథులు నున్నఁ గావించి తోయంబులు; సల్లి రంభా స్తంభ చయము నిలిపి
పట్టుచీరలు సుట్టి బహుతోరణంబులుఁ; గలువడంబులు మేలుకట్లుఁ గట్టి
వేదిక లలికించి వివిధ రత్నంబుల; మ్రుగ్గులు పలుచందములుగఁ బెట్టి
కలయ గోడల రామకథ లెల్ల వ్రాయించి; ప్రాసాదముల దేవభవనములను


(తేటగీతి)

గోపురంబుల బంగారు కుండ లెత్తి
యెల్ల వాకిండ్ల గానుక లేర్పరించి
జనులు కై సేసి తూర్యఘోషములతోడ
నెదురు నడతెంచి రా రాఘవేంద్రు కడకు.

iBAA పాట

No Audio

9-324 ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁ డీ యబలకా యింద్రారి ఖండించె న
ల్లతఁడే లక్ష్మణుఁ డాతఁడే కపివరుం డా పొంతవాఁడే మరు
త్సుతుఁ డా చెంగట నా విభీషణుఁ డటంచుం జేతులం జూపుచున్
సతు లెల్లం బరికించి చూచిరి పురీ సౌధాగ్ర భాగంబులన్.

iBAA పాట

No Audio

9-332 కలఁగు టెల్లను... (సీసము).

iBAP పద్యము

కలఁగు టెల్లను మానెఁ గంధు లేడింటికి; జలనంబు మానె భూచక్రమునకు;
జాగరూకత మానె జలజలోచనునకు; దీనభావము మానె దిక్పతులకు;
మాసి యుండుట మానె మార్తాండ విధులకుఁ; గావిరి మానె దిక్తటములకును;
నుడిగిపోవుట మానె నుర్వీరుహంబుల; కణఁగుట మానె ద్రేతాగ్నులకును;


(ఆటవెలది)

గడిఁది వ్రేఁగు మానెఁ గరి గిరి కిటి నాగ
కమఠములకుఁ బ్రజల కలఁక మానె;
రామచంద్రవిభుఁడు రాజేంద్రరత్నంబు
ధరణి భరణరేఖఁ దాల్చు నపుడు.

iBAA పాట

No Audio

9-337 సిగ్గుపడుట గల్గి... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

సిగ్గుపడుట గల్గి సింగారమును గల్గి
భక్తి గల్గి చాల భయముఁ గల్గి
నయముఁ బ్రియముఁ గల్గి నరనాథు చిత్తంబు
సీత దనకు వశము చేసికొనియె.

iBAA పాట

No Audio

9-358 ఆది దేవుఁ డైన... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

ఆది దేవుఁ డైన యా రామచంద్రుని
కబ్ది గట్టు టెంత యసురకోటి
జంపు టెంత కపుల సాహాయ్య మది యెంత
సురల కొఱకుఁ గ్రీడ చూపెఁ గాక.

iBAA పాట

No Audio

9-359 వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన్... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన్ లవణవార్ధి విజృంభణతా నివర్తికిన్
దశ దిగధీశ మౌళిమణి దర్పణమండిత దివ్యకీర్తికిన్
దశశత భానుమూర్తికి సుధారుచి భాషికి సాధు పోషికిన్
దశరథరాజు పట్టికిని దైత్యపతిం బొరిగొన్న జెట్టికిన్.

iBAA పాట

No Audio

9-360 నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు మహాశుగంబులన్
విల్లును దాల్చువాఁడు గడు విప్పగు వక్షమువాఁడు మేలు పైఁ
జల్లెడువాఁడు నిక్కిన భుజంబులవాఁడు యశంబు దిక్కులం
జల్లెడువాఁడు నైన రఘుసత్తముఁ డీవుత మా కభీష్టముల్.

iBAA పాట

No Audio

9-361 రామచంద్రుఁ గూడి... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

రామచంద్రుఁ గూడి రాకలఁ పోకలఁ
గదిసి తిరుగువారుఁ గన్నవారు
నంటికొన్నవారు నా కోసలప్రజ
లరిగి రాదియోగు లరుగు గతికి.

iBAA పాట

No Audio

9-362 మంతనములు సద్గతులకు... (కందము).

iBAP పద్యము

మంతనములు సద్గతులకుఁ
పొంతనములు ఘనము లైన పుణ్యముల కిదా
నీంతన పూర్వమహాఘ ని
కృంతనములు రామనామ కృతిచింతనముల్.

iBAA పాట

No Audio

9-462 క్షమ గలిగిన... (కందము).

iBAP పద్యము

క్షమ గలిగిన సిరి గలుగును
క్షమ గలిగిన వాణి గలుగు సౌఖ్యము లెల్లన్
క్షమ గలుగఁ దోన కలుగును
క్షమ గలిగిన మెచ్చు శౌరి సదయుఁడు దండ్రీ!

iBAA పాట

No Audio

9-507 రాజ్యంబు పాపమూలము... (కందము).

iBAP పద్యము

రాజ్యంబు పాపమూలము
రాజ్యముతో నొడ లెఱుంగ రాదు సుమతియున్
రాజ్యమునఁ బూజ్యు నెఱుఁగడు
రాజ్యము గీజ్యంబు ముక్తిరతులకు నేలా?

iBAA పాట

No Audio

9-581 కామోపభోగ సుఖములు... (కందము).

iBAP పద్యము

కామోపభోగ సుఖములు
వేమాఱును బురుషుఁ డనుభవింపుచు నున్నం
గామంబు శాంతిఁ బొందదు
ధూమధ్వజుఁ డాజ్యవృష్టిఁ ద్రుంగుడు వడునే?

iBAA పాట

No Audio

9-725 ఎప్పుడు ధర్మక్షయ మగు... (కందము).

iBAP పద్యము

ఎప్పుడు ధర్మక్షయ మగు
నెప్పుడు పాపంబు పొడము నీ లోకములో
నప్పుడు విశ్వేశుఁడు హరి
దప్పక విభఁ డయ్యుఁ దన్నుఁ దా సృజియించున్.

iBAA పాట

No Audio

9-730 మంగళ హరికీర్తి... (కందము).

iBAP పద్యము

మంగళ హరికీర్తి మహా
గంగామృత మించుకైనఁ గర్ణాంజలులన్
సంగతము సేసి ద్రావఁ దొ
లంగును గర్మంబు లావిలం బగుచు నృపా!

iBAA పాట

No Audio

9-732 నగుమొగమున్... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

నగుమొగమున్ సుమధ్యమును నల్లనిదేహము లచ్చి కాటప
ట్టగు నురమున్ మహాభుజము లంచిత కుండలకర్ణముల్ మదే
భగతియు నీలవేణియుఁ గృపారస దృష్టియుఁ గల్గు వెన్నుఁ డి
మ్ముగఁ బొడసూపుఁ గాత గను మూసిన యప్పుడు విచ్చు నప్పుడున్.

iBAA పాట

No Audio