సప్తమ స్కందము7-6 చిత్రంబులు త్రైలోక్య... (కందము).

iBAP పద్యము

చిత్రంబులు త్రైలోక్య ప
విత్రంబులు భవలతా లవిత్రంబులు స
న్మిత్రంబులు మునిజన వన
చైత్రంబులు విష్ణుదేవు చారిత్రంబుల్.

iBAA పాట

7-14 అలుక నైనఁ జెలిమి నైనఁ... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

అలుక నైనఁ జెలిమి నైనఁ గామంబున
నైన బాంధవమున నైన భీతి
నైనఁ దగిలి తలఁప నఖిలాత్ముఁ డగు హరిఁ
జేర వచ్చు వేఱు సేయఁ డతఁడు.

iBAA పాట

7-18 కామోత్కంఠత గోపికల్... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

కామోత్కంఠత గోపికల్, భయమునం గంసుండు, వైరక్రియా
సామాగ్రిన్ శిశుపాలముఖ్య నృపతుల్, సంబంధు లై వృష్ణులున్,
బ్రేమన్ మీరలు, భక్తి నేము, నిదె చక్రిం గంటి; మెట్లైన ను
ద్ధామధ్యానగరిష్ఠుఁ డైన హరిఁ జెందన్ వచ్చు ధాత్రీశ్వరా!

iBAA పాట

7-90 గాలిం గుంభిని... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

గాలిం, గుంభిని, నగ్ని, నంబువుల, నాకాశస్థలిన్, దిక్కులన్,
రేలన్, ఘస్రములన్, దమఃప్రభల, భూరిగ్రాహ రక్షో మృగ
వ్యా ళాదిత్య నరాది జంతు కలహవ్యాప్తిన్, సమస్తాస్త్ర శ
స్త్రాళిన్, మృత్యువులేని జీవనము లోకాధీశ! యిప్పింపవే.

iBAA పాట

7-92 అన్నా కశ్యపపుత్రా... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

అన్నా! కశ్యపపుత్ర! దుర్లభము లీ యర్థంబు లెవ్వారికిన్;
మున్నెవ్వారలుఁ గోర రీ వరములన్; మోదించితిన్నీయెడన్
నన్నుం గోరిన వెల్ల నిచ్చితిఁ బ్రవీణత్వంబుతో బుద్ధి సం
పన్నత్వంబున నుండుమీ! సుమతి వై భద్రైకశీలుండ వై.

iBAA పాట

7-115 తనయందు నఖిలభూతములందు... (సీసము).

iBAP పద్యము

తన యందు నఖిల భూతము లందు నొకభంగి; సమహితత్వంబున జరుగువాఁడు;
పెద్దలఁ బొడగన్న భృత్యునికైవడిఁ; జేరి నమస్కృతుల్ చేయువాఁడు;
కన్నుదోయికి నన్యకాంత లడ్డం బైన; మాతృభావము సేసి మరలువాఁడు;
తల్లిదండ్రుల భంగి ధర్మవత్సలతను; దీనులఁ గావఁ జింతించువాఁడు;


(తేటగీతి)

సఖుల యెడ సోదరస్థితి జరుపువాఁడు;
దైవతము లంచు గురువులఁ దలఁచువాఁడు
లీల లందును బొంకులు లేనివాఁడు;
లలిత మర్యాదుఁ డైన ప్రహ్లాదుఁ డధిప!

iBAA పాట

7-123 పానీయంబులు... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

పానీయంబులు ద్రావుచున్ గుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీ
లా నిద్రాదులు సేయుచున్ దిరుగుచున్ లక్షింపుచున్ సంతత
శ్రీనారాయణ పాదపద్మయుగళీ చింతామృతాస్వాద సం
ధానుం డై మఱచెన్ సురారిసుతుఁ డే తద్విశ్వమున్ భూవరా!

iBAA పాట

7-142 ఎల్ల శరీరధారులకు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఎల్ల శరీరధారులకు నిల్లను చీఁకటినూతి లోపలం
ద్రెళ్ళక "వీరు నే" మను మతిభ్రమణంబున భిన్ను లై ప్రవ
ర్తిల్లక "సర్వమున్నతని దివ్యకళామయ" మంచు విష్ణునం
దుల్లముఁ జేర్చి తా రడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రణీ!

iBAA పాట

7-150 మందార మకరంద... (సీసము).

iBAP పద్యము

మందార మకరంద మాధుర్యమునఁ దేలు; మధుపంబు బోవునే? మదనములకు
నిర్మల మందాకినీ వీచికలఁ దూఁగు; రాయంచ జనునె? తరంగిణులకు
లలిత రసాలపల్లవ ఖాది యై చొక్కు; కోయిల చేరునే? కుటజములకుఁ
బూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరక; మరుగునే? సాంద్ర నీహారములకు


(తేటగీతి)

అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద
చింతనామృత పానవిశేష మత్త
చిత్త మేరీతి నితరంబుఁ జేరనేర్చు?
వినుతగుణశీల! మాటలు వేయునేల?

iBAA పాట

7-166 చదివించిరి నను గురువులు... (కందము)

iBAP పద్యము

చదివించిరి నను గురువులు
సదివితి ధర్మార్థ ముఖర శాస్త్రంబులు నేఁ
జదివినవి గలవు పెక్కులు
చదువులలో మర్మ మెల్లఁ జదివితిఁ దండ్రీ!

iBAA పాట

7-167 తను హృద్భాషల... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

తను హృ ద్భాషల సఖ్యమున్ శ్రవణమున్ దాసత్వమున్ వందనా
ర్చనముల్ సేవయు నాత్మలో నెఱుకయున్ సంకీర్తనల్ చింతనం
బను నీ తొమ్మిది భక్తి మార్గముల సర్వాత్మున్ హరి న్నమ్మి స
జ్జనుఁ డై యుండుట భద్ర మంచుఁ దలతున్ సత్యంబు దైత్యోత్తమా!

iBAA పాట

7-168 అంధేందూదయముల్... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

అంధేం దూదయముల్ మహాబధిర శంఖారావముల్ మూక స
ద్గ్రంథాఖ్యాపనముల్ నపుంసక వధూకాంక్షల్ కృతఘ్నావళీ
బంధుత్వంబులు భస్మ హవ్యములు లుబ్ధద్రవ్యముల్ క్రోడ స
ద్గంధంబుల్ హరిభక్తి వర్జితుల రిక్తవ్యర్థ సంసారముల్.

iBAA పాట

7-169 కమలాక్షు నర్చించు... (సీసము).

iBAP పద్యము

కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు; శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ;
సురరక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు; శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము;
విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు; మధువైరిఁ దవిలిన మనము మనము;
భగవంతు వలగొను పదములు పదములు; పురుషోత్తముని మీఁది బుద్ధి బుద్ధి;


(తేటగీతి)

దేవదేవుని చింతించు దినము దినము;
చక్రహస్తునిఁ బ్రకటించు చదువు చదువు;
కుంభినీధవుఁ జెప్పెడి గురుఁడు గురుఁడు;
దండ్రి! హరిఁ జేరు మనియెడి తండ్రి తండ్రి.

iBAA పాట

7-170 కంజాక్షునకుఁ గాని... (సీసము).

iBAP పద్యము

కంజాక్షునకుఁ గాని కాయంబు కాయమే?; పవన గుంభిత చర్మభస్త్రి గాక;
వైకుంఠుఁ బొగడని వక్త్రంబు వక్త్రమే?; ఢమఢమ ధ్వనితోడి ఢక్క గాక;
హరిపూజనము లేని హస్తంబు హస్తమే?; తరుశాఖ నిర్మిత దర్వి గాక?
కమలేశుఁ జూడని కన్నులు కన్నులే?; తను కుడ్య జాల రంధ్రములు గాక;


(ఆటవెలది)

చక్రిచింత లేని జన్మంబు జన్మమే?
తరళ సలిల బుద్బుదంబు గాక;
విష్ణుభక్తి లేని విబుధుండు విబుధుఁడే?
పాదయుగముతోడి పశువు గాక.

iBAA పాట

7-171 సంసారజీమూత సంఘంబు... (సీసము).

iBAP పద్యము

సంసారజీమూత సంఘంబు విచ్చునే?; చక్రి దాస్యప్రభంజనము లేక;
తాపత్ర యాభీల దావాగ్ను లాఱునే?; విష్ణుసేవామృత వృష్టి లేక;
సర్వంకషాఘౌఘ జలరాసు లింకునే?; హరి మనీషా బడబాగ్ని లేక;
ఘన విప ద్గాఢాంధకారంబు లణగునే?; పద్మాక్షు నుతి రవిప్రభలు లేక;


(తేటగీతి)

నిరుప మాపునరావృత్తి నిష్కళంక
ముక్తినిధిఁ గానవచ్చునే? ముఖ్య మైన
శార్ఙ్గ కోదండ చింతనాంజనము లేక
తామరసగర్భునకు నైన దానవేంద్ర!

iBAA పాట

7-182 కాననివాని నూఁతగొని... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

కాననివాని నూఁతగొని కాననివాఁడు విశిష్ట వస్తువుల్
గాననిభంగిఁ గర్మములు గైకొని కొందఱు కర్మబద్ధు లై
కానరు విష్ణుఁ, గొంద ఱటఁ గందుఁ రకించన వైష్ణవాంఘ్రి సం
స్థాన రజోభిషిక్తు లగు సంహృతకర్ములు దానవేశ్వరా!

iBAA పాట

7-264 బలయుతులకు దుర్భలులకు... (కందము).

iBAP పద్యము

బలయుతులకు దుర్భలులకు
బల మెవ్వఁడు నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకున్
బల మెవ్వఁడు ప్రాణులకును
బల మెవ్వం డట్టి విభుఁడు బల మసురేంద్రా!

iBAA పాట

7-274 కలఁ డంభోధిఁ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

కలఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ, గలఁ డాకాశంబునం, గుంభినిన్
గలఁ, డగ్నిన్ దిశలం బగళ్ళ నిశలన్ ఖద్యోత చంద్రాత్మలన్
గలఁ, డోంకారమునం ద్రిమూర్తులఁ ద్రిలింగవ్యక్తులం దంతటన్
గలఁ, డీశుండు గలండు, దండ్రి! వెదకంగా నేల యీ యా యెడన్.

iBAA పాట

7-275 ఇందు గలఁ డందు లేఁడని... (కందము).

iBAP పద్యము

ఇందు గలఁ డందు లేఁ డని
సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం
డెం దెందు వెదకి చూచిన
నందందే గలఁడు దానవాగ్రణి! వింటే.

iBAA పాట

7-277 హరి సర్వాకృతులం... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

హరి సర్వాకృతులం గలం డనుచుఁ బ్రహ్లాదుండు భాషింప స
త్వరుఁడై యెందును లేఁడు లేఁ డని సుతుం దైత్యుండు తర్జింప శ్రీ
నరసింహాకృతి నుండె నచ్యుతుఁడు నానా జంగమస్థావరో
త్కర గర్భంబుల నన్ని దేశముల నుద్దండప్రభావంబునన్.

iBAA పాట

7-286 నరమూర్తి గాదు... (కందము).

iBAP పద్యము

నరమూర్తిగాదు కేవల
హరిమూర్తియుఁ గాదు మానవాకారముఁ గే
సరియాకారము నున్నది
హరి మాయారచిత మగు యథార్థము సూడన్.

iBAA పాట

No Audio

7-349 అమరుల్ సిద్ధులు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

అమరుల్ సిద్ధులు సంయమీశ్వరులు బ్రహ్మాదుల్ సతాత్పర్య చి
త్తములన్నిన్ను బహుప్రకారముల నిత్యంబున్ విచారించి పా
రము ముట్టన్నుతిసేయ నోప రఁట; నే రక్షస్తనూజుండ గ
ర్వ మదోద్రిక్తుఁడ బాలుఁడన్ జడమతిన్ వర్ణింప శక్తుండనే?

iBAA పాట

No Audio

7-386 జలజాతప్రభవాదులున్... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

జలజాతప్రభవాదులున్ మనములోఁ జర్చించి భాషావళిన్
బలుకన్ లేని జనార్దనాహ్వయ పరబ్రహ్మంబు నీ యింటిలోఁ
జెలి యై మేనమఱంది యై సచివుఁ డై చిత్తప్రియుం డై మహా
ఫలసంధాయకుఁ డై చరించుట మహాభాగ్యంబు రాజోత్తమా!

iBAA పాట

No Audio