షష్ఠ స్కందము6-12 ఎమ్మెలు చెప్పనేల... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఎమ్మెలు సెప్పనేల? జగ మెన్నఁగఁ బన్నగరాజశాయికిన్
సొమ్ముగ వాక్యసంపదలు సూఱలు చేసినవాని భక్తి లో
నమ్మినవాని భాగవత నైష్ఠికుఁ డై తగువానిఁ బేర్మితో
బమ్మెఱ పోతరాజు కవిపట్టపురాజుఁ దలంచి మ్రొక్కెదన్.

iBAA పాట

No Audio

6-14 ఎయ్యది కర్మబంధముల... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఎయ్యది కర్మబంధముల నెల్ల హరించు విభూతికారణం
బెయ్యది సన్మునీంద్రులకు నెల్లఁ గవిత్వసమాశ్రయంబు ము
న్నెయ్యది సర్వమంత్రముల నేలిన దెయ్యది మోక్షలక్ష్మి రూ
పెయ్యది దానిఁ బల్కెద సుహృద్యము భాగవతాఖ్య మంత్రమున్.

iBAA పాట

No Audio

6-23 భాగవతము తేటపఱుప... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

భాగవతము తేటపఱుప నెవ్వఁడు సాలు
శుకుఁడు దక్క నరుని సఖుఁడు దక్క
బుద్ధిఁ దోచినంత బుధులచే విన్నంత
భక్తి నిగిడినంత పలుకువాఁడ.

iBAA పాట

No Audio

6-52 కొందఱు పుణ్యవర్తనులు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

కొందఱు పుణ్యవర్తనులు గోపకుమార పదారవింద జా
నంద మరందపాన కలనారత షట్పదచిత్తు లౌచు గో
వింద పరాయణుల్ విమలవేషులు దోష మడంతు రాత్మలం
జెందిన భక్తిచేత రవి చేకొని మంచు నడంచు కైవడిన్.

iBAA పాట

No Audio

6-53 హరి భక్తి చేతఁ... (కందము).

iBAP పద్యము

హరిభక్తిచేతఁ గొందఱు
పరిమార్తురు మొదలు ముట్టఁ బాపంబుల ని
ష్ఠురతర కరముల సూర్యుం
డరదుగఁ బెనుమంచు పించ మణఁచిన భంగిన్.

iBAA పాట

No Audio

6-58 సతతముఁ గృష్ణ పాద... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

సతతముఁ గృష్ణ పాదజలజంబుల యందు మనంబు నిల్పు సు
వ్రతులు తదీయ శుద్ధ గుణరాగులు కాలుని యుగ్రపాశ సం
హతుల ధరించు తత్సుభటవర్గములం గలలోనఁ గాన రే
గతులను దుష్టకర్మములు గైకొని వారలఁ జెందనేర్చునే?

iBAA పాట

No Audio

6-72 దూరమున నాడు... (కందము).

iBAP పద్యము

దూరమున నాడు బాలుఁడు
బోరనఁ దన చిత్తసీమఁ బొడగట్టిన నో!
నారాయణ! నారాయణ!
నారాయణ! యనుచు నాత్మనందను నొడివెన్.

iBAA పాట

No Audio

6-113 నెమ్మిఁ దొడలమీఁద... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

నెమ్మిఁ దొడలమీఁద నిద్రించు చెలికాని
నమ్మఁదగినవాఁడు నయము విడిచి
ద్రోహబుద్ధిఁ జంపఁ దొడరునే? యెందైనఁ
బ్రీతి లేక ధర్మదూతలార!

iBAA పాట

No Audio

6-117 బ్రహ్మహత్యానేక... (సీసము).

iBAP పద్యము

బ్రహ్మహత్యానేక పాపాటవుల కగ్ని;కీలలు హరినామ కీర్తనములు;
గురుతల్ప కల్మష క్రూరసర్పములకుఁ; గేకులు హరినామ కీర్తనములు;
తపనీయ చౌర్య సంతమసంబునకు సూర్య; కిరణముల్ హరినామ కీర్తనములు;
మధుపాన కిల్బిష మదనాగ సమితికిఁ; గేసరుల్ హరినామ కీర్తనములు;


(తేటగీతి)

మహిత యోగోగ్ర నిత్యసమాధి విధుల
నలరు బ్రహ్మాది సురులకు నందరాని
భూరి నిర్వాణ సామ్రాజ్య భోగభాగ్య
ఖేలనంబులు హరినామ కీర్తనములు.

iBAA పాట

No Audio

6-119 కామంబు పుణ్యమార్గ... (కందము).

iBAP పద్యము

కామంబు పుణ్యమార్గ
స్థేమంబు మునీంద్ర సాంద్ర చేతస్సరసీ
ధామంబు జిష్ణు నిర్మల
నామంబుఁ దలంచువాఁడు నాథుఁడు గాడే?

iBAA పాట

No Audio

6-121 బిడ్డపేరు పెట్టి పిలుచుట... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

బిడ్డపేరు పెట్టి పిలుచుట విశ్రామ
కేళి నైన మిగులఁ గేలి నైనఁ
బద్య గద్య గీత భావార్థముల నైనఁ
గమలనయనుఁ దలఁపఁ గలుషహరము.

iBAA పాట

No Audio

6-123 అతిపాపములకుఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

అతిపాపములకుఁ బ్రయత్న పూర్వకముగఁ; దనుపాపములకు మితంబుగాఁగ
సన్ముని వరులచే సంప్రోక్త మై యుండు; నిర్మలం బగు పాప నిష్కృతములు
క్రమరూపమున నుపశమనంబు లగుఁ గాని; తత్క్షణంబున నవి దరువ లేవు;
సర్వకర్మంబుల సంహార మొనరించి; చిత్తంబునకుఁ దత్త్వసిద్ధి నొసఁగు


(తేటగీతి)

నొనర నీశు సేవ, యోగిమానస సరో
వాసు సేవ, హేమవాసు సేవ,
వేదవేద్యు సేవ, వేదాంత విభు సేవ,
పరమపురుష పాదపద్మ సేవ.

iBAA పాట

No Audio

6-152 హరిభక్తులతో మాటలు... (కందము).

iBAP పద్యము

హరిభక్తులతో మాటలు
ధర నెన్నఁడుఁ జెడని పుణ్యధనముల మూటల్
వర ముక్తికాంత తేటలు
నరిషడ్వర్గంబు చొరని యరుదగు కోటల్.

iBAA పాట

No Audio

6-158 కోరినవారల కెల్లను... (కందము).

iBAP పద్యము

కోరినవారల కెల్లను
జేరువ కైవల్యపదము సిరివరుని మదిం
గోరనివారల కెల్లను
దూరము మోక్షాప్తి యెన్ని త్రోవలనైనన్.

iBAA పాట

No Audio

6-171 అభవు నమేయు... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

అభవు నమేయు నవ్యయు ననంతు ననారతుఁ బూని మేనిలో
నుభయము నై వెలుంగు పురుషోత్తముఁ గానరు చిత్త కర్మ వా
గ్విభవ గరిష్ఠు లై వెదకి వీఱిఁడి ప్రాణులు; సర్వవస్తువుల్
శుభగతిఁ జూడనేర్చి తనుఁ జూడఁగనేరని కంటిపోలికన్.

iBAA పాట

No Audio

6-177 వర మహాద్భుత... (సీసము).

iBAP పద్యము

వర మహాద్భుత మైన వైష్ణవజ్ఞానంబు; తిరముగా నెవ్వరు తెలియఁగలరు?
దేవాదిదేవుండు త్రిపురసంహరుఁ డొండెఁ; గమలసంభవుఁ డొండెఁ గార్తికేయ
కపిల నారదు లొండె గంగాత్మజుం డొండె; మను వొండె బలి యొండె జనకుఁ డొండెఁ
బ్రహ్లాదుఁ డొండె నేర్పాటుగా శుకుఁ డొండె; భాసురతరమతి వ్యాసుఁ డొండెఁ


(తేటగీతి)

గాక యన్యుల తరమె? యీ లోకమందు
నీ సుబోధంబు సద్బోధ మీ పదార్థ
మీ సదానంద చిన్మయ మీ యగమ్య
మీ విశుద్ధంబు గుహ్యంబు నీ శుభంబు.

iBAA పాట

No Audio

6-178 ఈ పన్నిద్దఱు... (కందము).

iBAP పద్యము

ఈ పన్నిద్దఱు దక్కఁగ
నోపరు తక్కొరులు దెలియ నుపనిష దుచిత
శ్రీపతినామ మహాద్భుత
దీపిత భాగవతధర్మ దివ్యక్రమమున్.

iBAA పాట

No Audio

6-179 ఏది జపియింప... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

ఏది జపియింప నమృతమై యెసఁగుచుండు
నేది సద్ధర్మపథ మని యెఱుఁగ దగిన
దదియె సద్భక్తి యోగంబు నావహించు
మూర్తిమంతంబు దా హరికీర్తనంబు.

iBAA పాట

No Audio

6-186 శ్రుత్యంత విశ్రాంత... (సీసము).

iBAP పద్యము

శ్రుత్యంత విశ్రాంత మత్యనుక్రమణీయ; భగవత్ప్రసంగతుల్ భాగవతులు;
సనకాది ముని యోగిజన సదానందైక; పరమ భాగ్యోదయుల్ భాగవతులు;
కృష్ణపదధ్యాన కేవ లామృతపాన; పరిణామ యుతులు శ్రీభాగవతులు;
బహుపాత కానీక పరిభవ ప్రక్రియా; పురుషోగ్ర మూర్తులు భాగవతులు;


(తేటగీతి)

భావ తత్త్వార్థ వేదులు భాగవతులు;
బ్రహ్మవా దానువాదులు భాగవతులు;
సిరులు దనరంగ నెన్నఁడుఁ జేటులేని
పదవి నొప్పారువారు వో భాగవతులు.

iBAA పాట

No Audio

6-188 ఎకసక్కెమున కైన... (సీసము).

iBAP పద్యము

ఎకసక్కెమున కైన నిందిరారమణునిఁ; బలుకంగలేని దుర్భాషితులను
కలలోన నైన శ్రీకాంతుని సత్పాద; కమలముల్ సూడని కర్మరతుల
నవ్వుచు నైనఁ గృష్ణప్రశంసకుఁ జెవిఁ; దార్పనేరని దుష్కథా ప్రవణుల
యాత్రోత్సవంబుల నైన నీశుని గుడి; త్రోవఁ ద్రొక్కఁగలేని దుష్పదులను


(ఆటవెలది)

బరమ భాగవతుల పాదధూళి సమస్త
తీర్థసార మనుచుఁ దెలియలేని
వారి వారివారి వారిఁ జేరినవారిఁ
దొలుతఁ గట్టి తెండు దూతలార!

iBAA పాట

No Audio

6-190 అరయఁదనదు జిహ్వ... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

అరయఁ దనదు జిహ్వ హరిపేరు నుడువదు
చిత్త మతని పాదచింతఁ జనదు;
తలఁపఁ దమకు ముక్తి తంగేటి జున్నొకో?
సకల విష్ణుభక్తులకును బోలె.

iBAA పాట

No Audio

6-191 పద్మనయను మీఁది... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

పద్మనయను మీఁది భక్తి యోగం బెల్ల
ముక్తి యోగ మనుచు మొద లెఱుంగు
వారి వారివారి వారిఁ జేరినవారిఁ
త్రోవఁ బోవవలదు దూతలార!

iBAA పాట

No Audio

6-193 స్వాయంభువ మనువేళల... (కందము).

iBAP పద్యము

స్వాయంభువ మనువేళల
నోయయ్య! సురాసురాండజోరగ నర వ
ర్గాయత సర్గము దెలిపితి
పాయక యది విస్తరించి పలుకం గదవే.

iBAA పాట

No Audio

6-200 తప్పక యర్భకావళికిఁ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

తప్పక యర్భకావళికిఁ దల్లియుఁ దండ్రియు నేత్రపంక్తికిన్
ఱెప్పలు నాతికిం బతి నరేంద్రుఁడు లోకుల కెల్ల నర్ధికి
న్నొప్ప గృహస్థు మూఢులకు నుత్తము లెన్నగ వీరు బాంధవుల్
ముప్పునఁ గావలేని కడుమూర్ఖులు గారు నిజాల చుట్టముల్.

iBAA పాట

No Audio

6-300 గరుడుని మూఁపుపై... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

గరుడుని మూఁపుపై బదయుగంబు ఘటిల్లఁగ శంఖ చక్ర చ
ర్మ రుచిర శార్ఙ్గ ఖడ్గ శర రాజితపాశ గదాది సాధనో
త్కర నికరంబు లాత్మకరకంజములన్ ధరియించి భూతి సం
భరిత మహాష్టబాహుఁడు కృపామతితో ననుఁ గాచుఁ గావుతన్.

iBAA పాట

No Audio

6-301 ప్రకట మకర... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

ప్రకట మకర వరుణ పాశంబు లందుల
జలములందు నెందుఁ బొలియకుండఁ
గాచుఁగాక నన్ను ఘనుఁడొక్కఁ డై నట్టి
మత్యమూర్తి విద్యమానకీర్తి.

iBAA పాట

No Audio

6-302 వటుఁడు సమాశ్రిత... (కందము).

iBAP పద్యము

వటుఁడు సమాశ్రిత మాయా
నటుఁడు బలిప్రబలశోభనప్రతిఘటనో
ద్భటుడు త్రివిక్రమదేవుఁడు
చటుల స్థలమందు నన్ను సంరక్షించున్.

iBAA పాట

No Audio

6-303 అడవుల సంకటస్థలుల... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

అడవుల సంకటస్థలుల నాజిముఖంబుల నగ్ని కీలలం
దెడరుల నెల్ల నాకు నుతి కెక్కఁగ దిక్కగుఁగాక శ్రీనృసిం
హుఁడు కనకాక్ష రాక్షస వధోగ్రుడు విస్ఫురి తాట్టహాస వ
క్త్రుఁడు ఘన దంష్ట్ర పావక విధూత దిగంతరుఁ డప్రమేయుఁడై.

iBAA పాట

No Audio

6-304 అరయఁగ నెల్ల లోకములు... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

అరయఁగ నెల్ల లోకములు నంకిలి నొంద మహార్ణవంబులో
నొరిగి నిమగ్న మైన ధర నుద్ధతిఁ గొమ్మున నెత్తినట్టి యా
కిరిపతి యజ్ఞకల్పుఁ డురుఖేలుఁడు నూర్జిత మేదినీమనో
హరుఁడు కృపావిధేయుఁడు సదాధ్వములన్ననుఁ గాచుఁ గావుతన్.

iBAA పాట

No Audio

6-305 రాముఁడు రాజకులైక... (కందము).

iBAP పద్యము

రాముఁడు రాజకులైక వి
రాముఁడు భృగు సత్కులాభిరాముఁడు సుగుణ
స్తోముఁడు నను రక్షించును
శ్రీమహితోన్నతుఁడు నద్రి శిఖరములందున్.

iBAA పాట

No Audio

6-306 తాటక మర్దించి... (సీసము).

iBAP పద్యము

తాటక మర్దించి తపసి జన్నముఁ గాచి; హరువిల్లు విఱిచి ధైర్యమున మెఱసి
ప్రబలు లైనట్టి విరాధ కబంధోగ్ర; ఖర దూషణాది రాక్షసులఁ దునిమి
వానరవిభు నేలి వాలిఁ గూలఁగ నేసి; జలరాశి గర్వంబుఁ జక్కజేసి
సేతువు బంధించి చేరి రావణ కుంభ;కర్ణాది వీరులఁ గడిమిఁ ద్రుంచి


(తేటగీతి)

యల విభీషణు లంకకు నధిపుఁ జేసి
భూమిసుతఁ గూడి సాకేతపురము నందు
రాజ్యసుఖములు గైకొన్న రామవిభుఁడు
వరుస ననుఁ బ్రోచుచుండుఁ బ్రవాసగతుల.

iBAA పాట

No Audio

6-636 దండంబు యోగీంద్ర... (సీసము).

iBAP పద్యము

దండంబు యోగీంద్రమండల నుతునకు; దండంబు శార్ఙ్ఘ కోదండునకును;
దండంబు మండిత కుండలద్వయునకు; దండంబు నిష్ఠుర భండనునకు;
దండంబు మత్తవేదండ రక్షకునకు; దండంబు రాక్షసఖండనునకు;
దండంబు పూర్ణేందుమండల ముఖునకు; దండంబు తేజః ప్రచండునకును;


(తేటగీతి)

దండ మద్భుత పుణ్యప్రధానునకును;
దండ ముత్తమ వైకుంఠధామునకును;
దండ మాశ్రిత రక్షణ తత్పరునకు;
దండ మురు భోగినాయక తల్పునకును.

iBAA పాట

No Audio

6-339 అకట దిక్కుల కెల్ల... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

అకట! దిక్కుల కెల్ల దిక్కైన మాకు
నొక్క దిక్కును లేదు కా లూనఁ నైన;
దిక్కు గావయ్య! నేఁడు మా దిక్కుఁ జూచి
దిక్కు లేకున్నవారల దిక్కు నీవ.

iBAA పాట

No Audio

6-340 నీ దిక్కు గానివారికి... (కందము).

iBAP పద్యము

నీ దిక్కు గానివారికి
నే దిక్కును వెదక నుండ దిహపరములకున్
మోదింపఁ దలఁచువారికి
నీ దిక్కే దిక్కు సుమ్ము; నీరజనాభా!

iBAA పాట

No Audio