తృతీయ స్కందము3-1 శ్రీ మహిత వినుత... (కందము)

iBAP పద్యము

శ్రీమహిత వినుత దివిజ
స్తోమ! యశస్సీమ! రాజసోమ! సుమేరు
స్థేమ! వినిర్జితభార్గవ
రామ! దశాననవిరామ! రఘుకులరామా!

iBAA పాట

3-30 ఏ పరమేశుచే... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఏ పరమేశుచే జగము లీ సచరాచరకోటితో సము
ద్దీపిత మయ్యె; నే విభుని దివ్యకళాంశజు లబ్జగర్భ గౌ
రీపతి ముఖ్య దేవముని బృందము; లెవ్వఁ డనంతుఁ డచ్యుతుం
డా పురుషోత్తముండు గరుణాంబుధి గృష్ణుఁడు వో నరేశ్వరా!

iBAA పాట

3-71 అట్టి సరోజాక్షుఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

అట్టి సరోజాక్షుఁ డాత్మీయ పదభక్తు; లడవులనిడుమలఁ గుడుచుచుండ
దౌత్యంబు సేయఁ గొందఱు విరోధులు పట్టి; బద్ధునిఁ జేయ సన్నద్ధు లైన
బలహీను మాడ్కి మార్పడ లేఁడ యసమర్థుఁ; డని తలంచెద వేని నచ్యుతుండు
పరుల జయింప నోపక కాదు విద్యాభి;జన ధన మత్తులై జగతిఁ బెక్కు


(తేటగీతి)

బాధల గలంచు దుష్ట భూపతుల నెల్ల
సైన్య యుక్తంబుగా నని సంహరించు
కొఱకు సభలోన నప్పు డా కురుకుమారు
లాడు దుర్భాషణములకు నలుగఁ డయ్యె.

iBAA పాట

3-72 జననం బందుట లేని... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

జననం బందుట లేని యీశ్వరుఁడుదా జన్మించు టెల్లన్ విరో
ధి నిరాసార్థము వీతకర్ముఁ డగు నద్దేవుండు గర్మప్రవ
ర్తనుఁ డౌ టెల్లఁ జరాచరప్రకట భూతశ్రేణులన్ గర్మ వ
ర్తనులం జేయఁ దలంచి కాక కలవే దైత్యారికిం గర్మముల్.

iBAA పాట

3-73 హరి నరుల కెల్లఁ... (కందము)

iBAP పద్యము

హరి నరుల కెల్లఁ బూజ్యుఁడు
హరి లీలామనుజుఁడును గుణాతీతుఁడు నై
పరఁగిన భవ కర్మంబులఁ
బొఁరయం డఁట హరికిఁ గర్మములు లీల లగున్.

iBAA పాట

3-148 కనియెం దాపస పుంగవుం... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

కనియెం దాపస పుంగవుం డఖిల లోకఖ్యాత వర్ధిష్ణు శో
భన భాస్వత్పరిపూర్ణ యౌవన కళా భ్రాజిష్ణు యోగీంద్ర హృ
ద్వన జాతైక చరిష్ణు కౌస్తుభ ముఖోద్యద్భూషణాలంకరి
ష్ణు నిలింపాహిత జిష్ణు విష్ణుఁ బ్రభవిష్ణుం గృష్ణు రోచిష్ణునిన్.

iBAA పాట

3-356 చారు పటీర... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

చారు పటీర హీర ఘనసార తుషార మరాళ చంద్రికా
పూర మృణాళహార పరిపూర్ణ సుధాకర కాశ మల్లికా
సార నిభాంగ శోభిత భుజంగమ తల్పము నందు యోగ ని
ద్రారతిఁ జెంది యుండు జఠరస్థిత భూర్భువరాది లోకుఁ డై.

iBAA పాట

3-509 వర వైకుంఠ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

వర వైకుంఠము సారసాకరము; దివ్యస్వర్ణ శాలాంక గో
పుర హర్మ్యావృత మైన తద్భవన మంభోజంబు; తన్మంది రాం
తర విభ్రాజిత భోగి గర్ణిక; దదుద్యద్భోగ పర్యంకమం
దిరవొందన్ వసియించు మాధవుఁడు దా నేపారు భృంగాకృతిన్.

iBAA పాట

3-533 నిఖిల మునీంద్ర... (సీసము).

iBAP పద్యము

నిఖిల మునీంద్ర వర్ణిత సస్మితప్రస; న్నాననాంబుజముచే నలరు వాఁడు
విశ్రుత స్నేహార్ద్ర వీక్షణ నిజభక్త;జన గుహాశయుఁ డనఁ దనరు వాఁడు
మానిత శ్యామాయమాన వక్షమున నం;చిత వైజయంతి రాజిల్లు వాఁడు
నత జనావన కృపామృత తరంగితము లై; భాసిల్లు లోచనాబ్జముల వాఁడు


(తేటగీతి)

నఖిల యోగీంద్ర జన సేవ్యుఁ డైనవాఁడు
సాధు జనముల రక్షింపఁజాలువాడు
భువనచూడా విభూషణభూరిమహిమ
మించి వైకుంఠపురము భూషించువాఁడు.

iBAA పాట

3-534 కటి విరాజిత... (సీసము).

iBAP పద్యము

కటి విరాజిత పీత కౌశేయ శాటితో; వితత కాంచీగుణ ద్యుతి నటింప
నాలంబి కంఠ హారావళి ప్రభలతోఁ; గౌస్తుభ రోచులు గ్రందు కొనఁగ
నిజ కాంతి జిత తటిద్వ్రజ కర్ణకుండల; రుచులు గండద్యుతుల్ ప్రోదిసేయ
మహనీయ నవ రత్నమయ కిరీటప్రభా; నిచయంబు దిక్కుల నిండఁ బర్వ


(తేటగీతి)

వైనతేయాంస విన్యస్త వామహస్త
కలిత కేయూర వలయకంకణము లొప్ప
నన్య కరతల భ్రమణీ కృతానుమోద
సుందరాకార లీలారవింద మమర.

iBAA పాట

3-861 భూరి మదీయ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

భూరి మదీయ మోహతమముం బెడఁబాప సమర్థు లన్యు లె
వ్వారలు? నీవ కాక నిరవద్య! నిరంజన! నిర్వికార! సం
సారలతా లవిత్ర! బుధసత్తమ! సర్వశరణ్య! ధర్మవి
స్తారక! సర్వలోక శుభదాయక! నిత్యవిభూతి నాయకా!

iBAA పాట

3-952 హరి మంగళ గుణకీర్తన... (కందము).

iBAP పద్యము

హరి మంగళ గుణకీర్తన
పరుఁడై తగ నార్జవమున భగవత్పరులన్
గర మనురక్తి భజించుట
నిరహంకారమున నుంట నిశ్చలుఁ డగుటన్

iBAA పాట

3-955 అనిశము సర్వభూత... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

అనిశము సర్వభూత హృదయాంబుజవర్తి యనం దనర్చు నీ
శు నను నవజ్ఞ సేసి మనుజుం డొగి మత్ప్రతిమార్చనా విడం
బనమున మూఢుఁ డై యుచిత భక్తిని నన్ను భజింపఁడేని య
మ్మనుజుఁడు భస్మకుండమున మానక వేల్చిన యట్టివాఁ డగున్.

iBAA పాట

3-986 ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియ... (సీసము).

iBAP పద్యము

ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియమయ మగు; మాయావలంబున మహిత కర్మ
బద్ధుఁ డై వర్తించుపగిది దందహ్యమా;నం బగు జీవచిత్తంబునందు
నవికార మై శుద్ధ మై యఖండజ్ఞాన;మున నుండు వానికి ముఖ్యచరితు
నకు నకుంఠితశౌర్యునకుఁ పరంజ్యోతికి; సర్వఙ్ఞునకుఁ గృపాశాంతమతికిఁ


(తేటగీతి)

గడఁగియుఁ బ్రకృతిపురుషులకంటెఁ బరముఁ
డైన వానికి మ్రొక్కెద నస్మదీయ
దుర్భరోదగ్రభీకర గర్భనరక
వేదనలు మాన్చి శాంతిఁ గావించుకొఱకు.

iBAA పాట

No Audio

3-994 భర మగుచున్న... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

భర మగుచున్న దుర్వ్యసన భాజన మై ఘన దుఃఖమూల మై
యరయఁగ బెక్కుతూంట్లు గల దై క్రిమిసంభవ మైన యట్టి దు
స్తర బహుగర్భవాసముల సంగతి మాన్పుటకై భజించెదన్
సరసిజనాభ భూరి భవసాగరతారక పాదపద్మముల్.

iBAA పాట

3-1002 ధన పశు పుత్ర... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

ధన పశు పుత్ర మిత్ర వనితా గృహ కారణభూత మైన యీ
తనువున నున్న జీవుఁడు పదంపడి యట్టి శరీర మెత్తిన
న్ననుగత మైన కర్మఫల మందక పోవఁగరాదు మిన్ను బ్రా
కిన భువిఁ దూఱినన్ దిశల కేగిన నెచ్చటనైన డాగిఁనన్.

iBAA పాట

3-1028 నీ నామస్తుతి... (కందము).

iBAP పద్యము

నీ నామస్తుతి శ్వపచుం
డైనను జిహ్వాగ్రమందు ననుసంధింపన్
వానికి సరి భూసురుఁడున్
గానేరఁడు చిత్ర మిది జగంబుల నరయన్.

iBAA పాట