ఏకాదశ స్కందము11-12 ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ గౌస్తుభాభరణునిఁ; గర్ణకుండల యుగ్మ ఘన కపోలుఁ
బుండరీకాక్షు నంభోధరశ్యామునిఁ; గలిత నానారత్న ఘన కిరీటు
నాజానుబాహు నిరర్గళాయుధహస్తు; శ్రీవక్షుఁ బీత కౌశేయవాసు
రుక్మిణీ నయనసరోజ దివాకరు; బ్రహ్మాది సుర సేవ్య పాదపద్ము


(తేటగీతి)

దుష్ట నిగ్రహ శిష్ట సంతోషకరణుఁ
గోటిమన్మథ లావణ్య కోమలాంగు
నార్తజన రక్షణైక విఖ్యాతచరితుఁ
గనిరి కరుణాసముద్రుని ఘనులు మునులు.

iBAA పాట

No Audio

11-14 జనములు నిను సేవింపని... (కందము).

iBAP పద్యము

జనములు నిను సేవింపని
దినములు వ్యర్థంబు లగుచుఁ దిరుగుచునుండున్
దనువులు నిలుకడ గా వఁట
వనములలో నున్ననైన వనరుహనాభా!

iBAA పాట

No Audio

11-15 తరణంబులు భవజలధికి... (కందము).

iBAP పద్యము

తరణంబులు భవజలధికి
హరణంబులు దురితలతల కాగమముల కా
భరణంబు లార్తజనులకు
శరణంబులు, నీ పదాబ్జ సంస్మరణంబుల్.

iBAA పాట

No Audio

11-16 ఒక్కవేళను సూక్ష్మరూపము... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఒక్క వేళను సూక్ష్మరూపము నొందు దీ వణుమాత్ర మై
యొక్క వేళను స్థూలరూపము నొందు దంతయు నీవ యై
పెక్కు రూపులుఁ దాల్తు నీ దగు పెంపు మాకు నుతింపఁగా
నక్కజం బగుచున్న దేమన? నంబుజాక్ష! రమాపతీ!

iBAA పాట

No Audio

11-17 శ్రీనాయక నీ నామము... (కందము).

iBAP పద్యము

శ్రీనాయక! నీ నామము
నానా భవరోగ దుఃఖ నాశమునకు వి
న్నాణం బగు నౌషధ మిది
గానరు దుష్టాత్ము లకట! కంజదళాక్షా!

iBAA పాట

No Audio

11-32 అతి పాపకర్ము లైనను... (కందము).

iBAP పద్యము

అతి పాపకర్ము లైనను
సతతము నారాయణాఖ్య శబ్దము మదిలో
వితతంబుగఁ బఠియించిన
చతురులఁ గొనియాడఁ గమలసంభవు వశమే?

iBAA పాట

No Audio

11-42 కరణ త్రయంబు చేతను... (కందము).

iBAP పద్యము

కరణత్రయంబు చేతను
నరుఁ డే కర్మంబు సేయు నయ్యైవేళన్‌
హరి కర్పణ మని పలుకుట
పరువడి సుజ్ఞానమండ్రు పరమ మునీంద్రుల్‌.

iBAA పాట

No Audio

11-44 సంతతంబును గృష్ణ సంకీర్తనంబు... (సీసము).

iBAP పద్యము

సంతతంబును గృష్ణ సంకీర్తనంబులు; వీనుల కింపుగ వినఁగవలయు
హరినామ కథనంబు హర్షంబుతోడుతఁ; బాటలఁ నాటలఁ బరఁగవలయు
నారాయణుని దివ్యనామాక్షరంబులు; హృద్వీథి సతతంబు నెన్నవలయుఁ
గంజాక్షు లీలలు గాంతారముల నైన; భక్తి యుక్తంబుగాఁ బాడవలయు


(తేటగీతి)

వెఱ్ఱిమాడ్కిని లీలతో విశ్వమయుని
నొడువుచును లోకబాహ్యత నొందవలయు
నింతయును విష్ణుమయ మని యెఱుఁగవలయు
భేద మొనరింప వలవదు మేదినీశ!

iBAA పాట

No Audio

11-46 సర్వభూతమయుం డైన... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

సర్వభూతమయుం డైన సరసిజాక్షుఁ
డతఁడె తన యాత్మయం దుండు ననెడువాఁడు
శంఖ చక్ర ధరుం డంచుఁ జనెడువాఁడు
భక్తిభావాభిరతుఁడు వో భాగవతుఁడు.

iBAA పాట

No Audio

11-47 వర్ణాశ్రమ ధర్మంబుల... (కందము).

iBAP పద్యము

వర్ణాశ్రమ ధర్మంబుల
నిర్ణయ కర్మములఁ జెడక నిఖిల జగత్సం
పూర్ణుఁడు హరి యను నాతఁడె
వర్ణింపఁగ భాగవతుఁడు వసుధాధీశా!

iBAA పాట

No Audio

11-51 పరమ బ్రహ్మ మనంగాఁ... (కందము).

iBAP పద్యము

పరమబ్రహ్మ మనంగాఁ
బరతత్త్వ మనంగఁ బరమపద మనఁగను నీ
శ్వరుఁ డనఁ గృష్ణుఁ డన జగ
ద్భరితుఁడు నారాయణుండు దా వెలుఁగొందున్‌.

iBAA పాట

No Audio

11-54 హరిదాసుల మిత్రత్వము... (కందము).

iBAP పద్యము

హరిదాసుల మిత్రత్వము
మురరిపు కథ లెన్నికొనుచు మోదముతోడన్‌
హరుషాశ్రు పులకితుం డెయి
పురుషుఁడు హరిమాయ గెల్చు భూపవరేణ్యా!

iBAA పాట

No Audio

11-61 తారల నెన్నఁగ వచ్చును... (కందము).

iBAP పద్యము

తారల నెన్నఁగ వచ్చును;
భూరేణుల లెక్కవెట్టఁ బోలును ధాత్రిన్‌;
నారాయణ గుణకథనము
లారయ వర్ణింపలేరు హర బ్రహ్మాదుల్‌.

iBAA పాట

No Audio

11-72 నవ వికచ... (సీసము).

iBAP పద్యము

నవ వికచ సరసిరుహ నయనయుగ! నిజచరణ; గగనచర నది! నిఖిల నిగమ వినుత!
జలధిసుత కుచకలశ లలిత మృగమద రుచిర;పరిమళిత నిజహృదయ! ధరణిభరణ!
ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ!; కటిఘటిత రుచిరతర కనకవసన!
భుజగరిపు వరగమన! రజతగిరిపతి వినుత!; సతత వృత జప నియమసరణి చరిత!


(తేటగీతి)
తిమి, కమఠ, కిటి, నృహరి ముదిత! బలి నిహి
త పద! పరశుధర! దశవదన విదళన!
మురమధన! కలికలుష సుము దపహరణ!
కరివరద! ముని, నర, సుర, గరుడ వినుత!

iBAA పాట

No Audio

11-95 పరధన పరదార... (సీసము).

iBAP పద్యము

పరధన పరదార పరదూషణాదులఁ; బరవస్తు చింతఁ దాఁ బరిహరించి
ముదిమిచే రోగము లుదయింప కట మున్న; తనువు చంచలతను దగులకుండ
బుద్ధి సంచలతచేఁ బొదలక యట మున్న; శ్లేష్మంబు గళమునఁ జేరకుండ
శక్తియుక్తుల మది సన్నగిల్లక మున్న; భక్తి భావనచేతఁ బ్రౌఢుఁ డగుచు


(తేటగీతి)
దైత్యభంజను దివ్యపాదారవింద
భజన నిజ భక్తి భావనఁ బ్రాజ్ఞుఁ డగుచు
నవ్యయానందమును బొందు ననుదినంబు
నతఁడు కర్మవిముక్తుఁ డౌ ననఘచరిత!

iBAA పాట

No Audio

11-102 దేహము నిత్యము గా దని... (కందము).

iBAP పద్యము

దేహము నిత్యము గా దని
మోహముఁ దెగఁ గోసి శుద్ధ మునివర్తనుఁ డై
గేహము వెలువడి నరుఁ డు
త్సాహమునుం జెందు ముక్తిసంపద ననఘా!

iBAA పాట

No Audio

11-121 నిన్నుఁ జూడని కన్నులు... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

నిన్నుఁజూడని కన్నులు నిష్ఫలములు
నిన్ను నొడువని జిహ్వ దా నీరసంబు
నిన్నుఁ గానని దినములు నింద్యము లగుఁ
గన్నులను జూచి మమ్మును గారవింపు.

iBAA పాట

No Audio